AWM
AUSLIEFERUNG PROSPEKTE SERVICE
PRESSE

[HOME]
Presse
Auslieferung August 2017 / 2


Hier sind die Pressefotos für die Auslieferung August. Die Bilder sind ca 20x10cm, 300dpi, CYMK, 1.4MB. 
Die Bilder sind (c) AWM Automodelle.
- AWM - Busse 2017 / 1
75473
SETRA S 511 HD
"Cermak"
75492
SETRA S 515 HD
"Spitzmüller"
75493
SETRA  S 515 HD
"Kugler"
- Gruppenfotos
53759
"Kooy/Trans"
74972
"Freund"
75308
"Tonerud"
75260
"Skive"
75409
"Brinkmann"
53751
"Hart / Eucon"
53629
"Bring"
53756
"C.v. Heezik"
74991
"Nijman / Hogg"
74934
"Verbeken"
53625
"LM Transport"
74938
"Vigo"
75087
"Auramaa Oy"
74926
"Metra"
74972
"Freund"
74991
"Nijman / Hogg"
53759
"Kooy/Trans"
74934
"Verbeken"
75492
"Spitzmüller" 
75493
"Kugler"
75493
"Kugler"
75473
"Cermak"
75473
"Cermak"
75492
"Spitzmüller"
 
Presse
[HOME]